امروز: سه شنبه، 6 اسفند 1398

انتشارپیام تسلیت وتبریک

 

 

راهنمای ثبت وانتشارآگهی ترحیم وپیامهای تسلیت وتبریک درسایت
درپی درخواستهای مکرر شماکاربران محترم مبنی براختصاص صفحه ای جهت انتشاراعلامیه ترحیم وسوگواری درگذشتگان درشهرک شاتره ...وهمچنین اختصاص صفحه ای به منظوردرج پیامهایی باموضوع تسلیت ویا تبریک درسایت شاتره... مابابررسی ومشورت باهمکاران درراستای اجابت درخواست شماکاربران محترم اقدام به اختصاص چنین صفحه ای باموضوع درخواستی شما نمودیم ...که امیدواریم مطابق خواست وسلیقه شما باشد.