امروز: سه شنبه، 6 اسفند 1398

مراکزمدهبی شاطره

شهرک شاطره به دلیل ریشه قبلی مذهبی خودوهمچنین واقع شدن مکان زندکی ازاهالی کوج نموده ازشهروروستاهای مختلف ازجمله خلخال-تبریز-اردبیل-سرعین-زنجان-ودیگرشهرهای ایران لذا ازجامعه ای مذهبی محکمی شکل گرفته که این مهاجران فعلی درشاطره مرکزثقل وپیوندهای خودبادیگرهمشریانشان درشاطره رامسجدوحسینه انتخاب تموده وبه همین دلیل هرشهرستانی که دارای اهای درشاطره هست برای خوددادرای مسجد ویاحیسمیه مستقل ازیکدیگرمی باشدولذااماکن مذهبی ومقدس ازمکانهای خاص وقابل احترامی برای عبادت کنندگان محسوب می گردد