امروز: سه شنبه، 6 اسفند 1398

 

مخابرات شاطره
مخابرات شاطره
مرکز مخابرات وشبکه اینترنت شاطره تحت پوشش مرکزمخابرات ایروانی واقع درچهاردانگه می باشد ودارای پیش شماره های زیراست
5524
5525
5526
5527
5527
5517
نشانی این مرکزمخابراتی: چهاردانگه روبروی شركت كیان تایرمرکزمخابرات ایروانی

تلفن : 55242266
55241717

 

دفتر پیشخوان دولت شهرک شاطره همراه آدرس و شماره تلفن و کد پستی و منطقه شهرداری

کد دفتر پیشخوان دولت شهرک شاطره :

کد این دفتر پبشخوان 72-16-1155 می باشد
آدرس دفتر پیشخوان دولت شهرک شاطره :
شهرک شاطره- بعد از خیابان مهران آباد- جنب ایستگاه اتوبوس پلاک 611

شماره تلفن دفتر پیشخوان دولت شهرک شاطره :

شماره تلفن این دفتر پبشخوان 02155244646 می باشد.
کد پستی دفتر پیشخوان دولت شهرک شاطره:

کد پستی این دفتر پبشخوان 3318763484 می باشدمسئولیت برقراری نظم و امنیت شهرک شاطره بازحمات وجان فشانی پرسنل ناجادردو سرکلانتری مستقل اداره میشود..وبه جرات می توان گفت شاطره ازاین نظر یکی ازشهرک های امن شهرستان اسلامشهراست وطی نظرسنجی ازکاربران اغلب ازاین موردرضایت داشتند وجادارد ازهمین پست ازفرماندهی محترم ستادنیروی انتظامی شهرستان اسلامشهر جناب سرهنگ مسعود صفای وهمچنین ریاست وپرسنل این دوسرکلانتری درشاطره کمال تشکررا داشته باشیم 

شاطره ازضلع شمال جاده ساوه به کلانتری 13گلدسته واز ضلع جنوب این جاده یه کلانتری17 شهرک کامیونداران تامین نظم وامنیت میشود جهت دسترسی مستقیم به این دوکلانتری شماره تلفن انهامندرج شد

تلفن کلانتری13 گلدسته: 55291515
تلفن کلانتری 17 کامیونداران:55264749 شهرداری شاطره منطقه4اسلامشهر


شاطره زیرپوشش شهرداری اسلامشهر تحت عنوان شهرداری منطقه 4 اسلامشهرمی باشد.واززمان جداشدن ازشهرداری منطقه 19تهران ,برعکس مناطق دیگرروستایی ازجمله همسایه شاطره شهرک چهاردانگه بجای مستقل شدن تحت مدیریت شهرداری اسلامشهرقرارگرفت وتاکنون شاهدامدورفت چندین شهرداربوده وجالب است که مابابیشتراین عزیزان شهردار شاطره نشست داشتیم وازمشکلات موجوددرسطح شاطره وحومه باوجوددرآمدبالایی که ازاهالی ساکن بخصوص اصناف خردوکارخانجات تولیدی مانندافق کورش -لبنیات دومینو-شهرک کامیون وغیره اخذمیگردد شاطره باچنین وسعت وجمعیت به نسبت کم بایدتاکنون به شهرک پاک و نمونه دربزرگراه آیت اله سعیدی مبدل میشد که متاسفانه اکثرشهرداران شاطره اذعان داشتنددرآمد اخذشده ازشاطره به حساب شهرداری اسلامشهرواریز وبرای ردیف بودجه واعتبار باید منتظر مرهمت شهرداری اسلامشهرباشیم
واین است قصه پرقصه شاطره که همانطورکه درصفحه اصلی همین سایت نظرسنجی قراردادیم مبنی براینکه ایاطی20سال زندگی درشاطره تابه امروز ایاتغییر وترقی درسطح درنظرات مشاهده نمودید که پاسخ اکثرا خیربه غیرتنزل هیچ تغییری مشاهذه نشده واگرشجره نامه تاریخچه وقدمت شاطره راباشهرکهای جدیداتاسیس اقماری باکیلومترهامسافت نظاره کنیدکارنامه کارمسولین وکارنامه درنظرات رابهترمیتوانید بفهمیدجای دورنرویم دوستانی که همین سبزدشت-صالحآباد-گلستان-نصیرآباد-شهرک الهیه را که همگی عمرشان به بیست سال تاسیس هم نمیرسد ببینند متوجه درجازدن وپس رفت شاطره این همه قدمت وتاریخ ونزدیکی به پایتخت رامتوجه میشوندالبته ناگفته نمادفقط گله ازشهردای نمی توتن نمود درجایی که بچه محل های منتخب خودمون به عنوان شورا کم کاری می کنند وهدف اکثرشان ازحضوردرشورا سکوی پرش به داخل جمع مهبان است دراین چندین سال انتخاب اعضای شورای اسلامی شهرمافقط درزمان انتخابات این بچه محلهای خودرامشاهده میکنیم